Med basis i vår kompetanse på tvers av fagområdene elektro, ventilasjon, rør, automatikk, kjøling og varmepumper, tilbyr Varme Consult AS et bredt spekter av rådgivningstjenester innen energi og energibruk.

Våre rådgivningstjenester omfatter tjenester relevant for både privat og offentlig sektor, samt både tilpasning til lovpålagte krav, og frivillige ordninger.

Som energipartner for våre kunder innen bygg tilbyr vi energirådgivning knyttet til ulike miljøklassifiseringer av bygg, samt fungerer som byggherrerådgiver i nybygg og utfører energivurdering og energiattester som omfattes av energimerkeordningen.

Som energipartner for våre kunder innen industrien tilbyr vi energirådgivning knyttet til intern og ekstern utnyttelse av spillvarmetap, elektrisitetsproduksjon og varmeanlegg, effektivisering av kjerneprosesser, samt effektivisering av støttesystemer.

Energirådgivning

Kommunal energirådgivning og klimaplanlegging

Energiutredninger gir et godt utgangspunkt for utarbeidelse av kommunale energiplaner. Gjennom en forpliktende energi- og klimaplan blir det kommunale energiarbeidet løftet opp på strategisk nivå og utgjør en del av beslutningsunderlaget for valg av energi- og klimaløsninger.

Varme Consult AS samarbeider med forskere hos Kaunas University of technology, og Vilnius technology university, ved utarbeidelse av energiutredninger.Våre energiutredninger kvalifiserer til støtte, når sluttrapport blir sendt inn til Enova. For hvert delprogram kan Enova støtte opp til 50 % av prosjektkostnadene begrenset oppad til kr 100.000.

Støtte til energi- og klimaplan:

Forprosjektstøtte til kartlegging av energieffektiviserings- og konverteringstiltak i kommunale bygg og anleg

Forprosjektstøtte varme og infrastruktur:

Alle energi- og klimaplaner er utformet som en egen kommunedelplan, og blir i løpet av prosessen presentert i kommunenes ulike fora, og til slutt i kommunestyret.

Kontakt oss

Ditt navn

Din E-mail

Telefon

Emne

Din Melding

Vilnius University

KTU Logo

varmeconsult-bergvarme

Energimerking

Energimerkeordning omfatter energiattest og energivurdering av ca. 2.000.000 boliger, 150.000 yrkesbygg og 100.000 fritidsboliger. Yrkesbygg med mer enn 1.000 m2 bruksareal skal ha energiattest.Yrkesbygg som er sammensatt av deler som tilhører ulike bygningskategorier, skal ha energiattest for hver enkelt del. «Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg», populært kalt Energimerkeordningen, trådte i kraft 1. januar 2010 og fra 1. juli 2011 er merking påkrevd.
Ordningen består av energiattest og energivurdering av tekniske anlegg, og byggets eier er ansvarlig for at bygget til enhver tid har en gyldig og lett synlig energiattest. Varme Consult AS  tilfredsstiller kompetansekrav i forskrift for energivurdering og energiattest. Vi har lang erfaring med å energivurdere bygg og avdekke energisparende tiltak. Vi hjelper gjerne med å utføre energiattester og gjennomføre energivurderinger av alle typer tekniske anlegg.
Om ønskelig kan også tiltak som avdekkes under utforming av energiattesten beskrives med fastpris på investering, inntjeningstid og garantert besparelse.
banlogo1